1
t
3
 
 
1
 
 
1234567
 
 

 

กว่าจะเป็นวัดโลกโมฬีและภาพกิจกรรม
จากวันนั้น ที่ ๒๒  กันยายน ๒๕๔๓ – ๙ ตุลาคม ๒๕๔๔


         จากที่พระญาณสมโพธิ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เจ้าคณะอำเภอแม่วาง  ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้ นายบุญธรรม  ยศบุตร พิจารณาหาที่ตั้งสำนักงานเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ ไม่สะดวกประการทั้งปวง(ตามหลักการ และเหตุผลในโครงการ โครงการจัดสร้างสำนักงานเจ้าคณะอำเภอพระสังฆาธิการระดับอำเภอ และจังหวัด) จึงได้ดำเนินการ ขอให้ใช้วัดร้างเจ็ดลิน หนังสือ จล.๖๖/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๓ พร้อมโครงการฯ แต่ก็ได้รับการปฏิเสธจากกรมศาสนา ตามหนังสือที่ ชม.๐๐๓๒/๔๖๖๘๔ ลงวันที่๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ เมื่อถูกปฏิเสธการของใช้ จึงได้ตั้งเป้าหมายเปลี่ยนเป็น ขอเช่าแทน และได้ดำเนินการขอเช่าจากกรมศาสนา ตามหนังสือที่ จล.๘๓/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ในระหว่างที่รอคอยคำตอบจากกรมการศาสนาเป็นเวลานาน และเข้าใจว่ากรมศาสนาคงจะไม่อนุญาตให้เช่า

            ดังนั้น ในวันหนึ่ง(ระหว่างวันที่ ๕-๘ มกราคม ๒๕๔๔) ท่านเจ้าพระคุณพระญาณสมโพธิ์ได้ปรารถนาว่าหากได้สถานที่วัดร้างวัดโลกโมฬี เป็นสำนักงานเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่จะดีมากเพราะสะดวกทางตรงกับวัดพระธาตุดอยสุเทพ ประกอบกับมีความผูกพันเกี่ยวข้องกับพระเจ้ากือนาพระผู้อันเชิญพระบรมธาตุไปประดิษฐานบนสเทวบรรพต จึงมอบหมายให้นายบุญธรรม ยศบุตร ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

            เมื่อได้รับการมอบหมายก็ไปติดต่อประสานงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นผู้แทนของกรมการศาสนาดูแลที่ดินของวัดร้าง และได้ดำเนินการทำหนังสือขอเช่าที่วัดโลกโมฬีตามหนังสือที่ จล.๐๐๙/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม  ๒๕๔๔ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ได้เสนอหนังสือที่ ชม.๐๐๓/๔๖๔๘ ลงวันที่ ๑๕ กุมพาพันธ์ ๒๕๔๔ ต่ออธิบดีกรมศาสนา ในระหว่างที่รอคำตอบจากกรมศาสนาอยู่นั้น ก็ได้รับอ่านหนังสือของกรมการศาสนา ซึ่งถึงจังหวัดเชียงใหม่ที่ ศธ.๐๓๐๘/๕๑๕ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๔ จากหนังสือฉบับดังกล่าวนี้ ทำให้เราหมดหวังที่จะได้รับงานเช้าต่อไปอย่างแน่นอน ต้นเดือนมีนาคม ๒๕๔๔ ท่านเจ้าพระคุณพระญาณสมโพธิ ได้ปรารภว่าในขณะนั่งรถผ่านวัดโลกโมฬีจะรู้สึก “เย็นสบายมีความอบอุ่นใจ” ได้ปรารภติดต่อกันอยู่หลายวัน จนกระทั่ง  ในวันหนึ่งท่านเจ้าคุณพระญาณสมโพธิ์ ได้สั่งการในทำนองหารือว่า “เราจะขอยกวัดโลกโมฬี(ร้าง)ขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่ประจำพรรษามิได้หรือ จากประสบการณ์ที่เคยปฏิบัติมา ในขณะที่เป็นศึกษาธิการอำเภอนมัสการท่านเจ้าคุณทันทีว่าได้เพราะขณะนี้วัดโลกโมฬีไม่มีใครเช่าอยู่ระหว่างการขออนุญาตต่อรัฐมนตรีตามมติ คณะรัฐมนตรี ลงวันที่  ๑๙ กันยายน ๒๕๓๘ อยู่ท่านเจ้าคุณพระญาณสมโพธิ ได้โอกาสวันหนึ่ง กราบเรียนเรื่องนี้ให้พระธรรมสิทธาจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหารทราบได้พาท่าเจ้าคุณไปชมวัดโลกโมฬี(ร้าง)เมื่อท่าเจ้าคุณพระธรรมสิทธาจารย์เห็นเจดีย์สูงใหญ่สง่างามยิ่งนักบริเวณกว้างขวางเหมาะสมอย่างยิ่งที่ฟื้นฟูให้กลับเป็นวัดที่มีพระภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษาเหมือนเดิมท่านจึงได้มอบหมายให้พระวิมลเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่(ชื่อและตำแหน่งในขณะนั้น) ประสานไปยังอธิบดีกรมศาสนาให้ส่งเจ้าหน้าของกรมศาสนามาดูและทางศาสนาได้มอบหมายให้ นายมานะ มโนรมย์ ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนสถานและนายมนตรี บำรุง เจ้าหน้าที่มาดู เจ้าหน้าที่ทั้ง ๒ ท่านได้เสนอความเห็นแต่ท่านเจ้าคุณว่าสามารถที่จะขอยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดพระภิกษุอยู่จำพรรษา และได้ดำหริเชิงสัจจาธิฐานต่อหน้าท่านเจ้าคุณพระญาณสมโพธิว่า “หากในอดีตท่านเจ้าคุณได้เคยเป็นอธิบดีสงฆ์วัดโลกโมฬีแห่งนี้มาก่อน ทุกอย่างคงจะสำเร็จดังที่ท่านเจ้าคุณปรารถนา(ผู้เป็นเจ้าของเดิมมาแล้ว)” จึงได้มอบหมายให้ดำเนินการตามระเบียบของกรมศาสนากระทรวงศึกษาธิการต่อไป

            กิจกรรมก่อนที่จะยกวัดร้าง เป็นวัดที่พระภิกษุอยู่จำพรรษา
            ในขณะที่กำลังดำเนินการอยู่ ที่ดินวัดโลกโมฬีแห่งนี้ เป็นป่ารกร้างอาคารเช้าปศุสัตว์จังหวัดหักพังเติมไปด้วยขยะเศษขวดยาเป็นจำนวนหมื่น กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป ได้รับการบอกเล่าจากผู้อยู่ใกล้เคียงว่า เป็นสถานมั่วสุมของวันรุ่นทั้งกลางวัน และกลสงคืน พระญาณสมโพธิได้มอบหมายให้มูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพ สมาคมสหธรรมเชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงใหม่ ดำเนินการวิธีไดวิธีหนึ่งเพื่อเป็นสถานที่แห่งนี้โล่งเตียนสามารถมองเห็นพระเจดีย์ และบริเวณโดยรอบจึงได้ดำเนินดังนี้
           จัดทำโครงการพัฒนาวัดโลกโมฬี (ร้าง) ส่งเสริมประเพณีปี๋ใหม่เมือง
           ขออนุญาตใช้สถานที่วัดร้าง เพื่อจัดกิจกรรมประเพณีจากกรมการศาสนา และจากสำนักงานโบราณคดี และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ ๖ เชียงใหม่
           เมื่อได้รับอนุญาตตามหนังสือ ที่ ชม. oo๓๒/๑o๑๓๕ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๔
          ขอความอนุเคราะห์เทศบาลนครเชียงใหม่ปรับสถานที่ หนังสือพิเศษ ๑๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๔ ใหม่เมือง
          ดำเนินการประชุมคณะสงฆ์ องค์กรทางพระพุทธศาสนา และผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อขอยกวัดโลกโมฬีร้างเป็นวัดที่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา
          ที่ประชุมมอบหมายให้เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ทำหนังสือถึงกรรมการศาสนายับยั้งการขอเช่าที่วัดโลกโมฬีร้าง

ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่จัดกิจกรรมต่อ
หลังจากจัดงานส่งเสริมประเพณีปี๋ใหม่เมืองเสร็จแล้ว เพื่อให้สถานที่แห่งนี้ไม่ว่างเว้นกิจกรรมทางศาสนา และให้เกิดสาธารณะประโยชน์อย่างแท้จริง มูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพ คณะสงฆ์อำเภอเมืองเชียงใหม่ สมาคมสหธรรมเชียงใหม่ และองค์กรพุทธศาสนา จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เผยแผ่ธรรมสืบสานประเพณีขึ้น ขออนุญาตใช้สถานที่วัดโลกโมฬี (ร้าง) เป็นที่จัดกิจกรรมต่อเนื่อง

วันมหัศจรรย์ ๑๒ เมษายน
เมษายน ๒๕๔๔ เป็นวันเปิดงานส่งเสริมประเพณีปี๋ใหม่เมือง ณ วัดโลกโมฬี และเป็นวัวครบรอบสถาปนาเมืองเชียงใหม่ครบ ๗o๕ ปี ในวันนี้ได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน ๗o๕ รูป มาเจริญพุทธมนต์ (ฉันเพลและรับไทยทาน) พระราชพุทธิญาณเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เป็นองค์ปนะธานนำพระสงฆ์ทั้งหมดกระทำทักษัณรอบพระมหาเจดีย์ พร้อมกับสวดพระพุทธคุณ ยังความปลื้มปิติโสมมนัสแก่พุทธศาสนิกชนผู้เข้าร่วมพิธี เวลาประมาณ ๑๖.oo น. เศษได้เกิดสิ่งอัศจรรย์พายุฟ้าคะนองบริเวณโดยรอบวัดโลกโมฬี เมฆตั้งเค้าทางทิศตะวันตก มีฝนตกลงมาอย่างหนัก ลมพัดกันโชคอย่างแรงลูกเห็บตกขาวโพลนไปทั่ว บริเวณวัดโลกโมฬี ทำให้น้ำไหลนองเจิ่งไปทั่วบริเวณจัดงาน ในขณะที่ฝนกำลังตกพระธรรมสิทธาจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนั่งหลบฝนอยู่ในปรำพิธี ร่วมกับพระญาณสมโพธิ และประธานในพิธี ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย บรรยากาศเข้าสู่สภาพปกติสามารถดำเนินงานได้ตามกำหนดการ เหตุการณ์นี้เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนัก

ยื่นเรื่องขอยกวัดโลกโมฬีร้าง
วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ดำเนินการยื่นเรื่องขอยกวัดโลกโมฬี (ร้าง) เป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ตามระเบียบของกรมการศาสนา

วันแห่งการรอคอยก็มาถึง
วันที่ ๒o กันยายน ๒๕๔๔ เราได้รับข่าวอย่างไม่เป็นทางการว่ามหาเถรสมาคมได้เห็นชอบ และอนุญาตในการ ขอยกวัดโลกโมฬี (ร้าง) ขึ้นเป็นวัดมรภิกษุอยู่จำพรรษานำมายังความปลื้มปิติยินดียิ่งนัก

กิจกรรมวันวิสาขบูชา
            นับตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๔ เป็นต้นมาได้มีพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน มาประดิษฐานเพื่อฉลองสมโภช ณ วัดโลกโมฬี ในเดือน ๖ (เดือน ๘ เหนือ)  ขึ้น ๙ ค่ำ จนถึงขึ้น ๑๔ ค่ำ มีการอัญเชิญน้ำสรงขึ้นสู่ดอยสุเทพในตอนกลางคืนจนถึงรุ่งเช้าวันขึ้น ๑๕ ค่ำ (เพ็ญเดือน ๖) เพื่อประกอบพิธีสรงน้ำพระบรมธาตุดอยสุเทพตามประเพณีวันวิสาขบูชา ของชาวล้านนา
สำหรับปีนี้ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘ สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะกรรมการผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชฯ เสด็จมาเป็นประธานประกอบพิธีผูกพัทธสีนา พระอุโบสถวัดโลกโมฬีและเททองหล่อพระโมฬีพระเจ้ามหาพระพุทธรูป ๘o มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นปฐมฤกษ์

 

 
7
 
9