1
t
3
 
 
1
 
 
1234567
 
 

 

         ยุคที่  ๕    ตั้งแต่ปี   พุทธศักราช  ๒๕๔๔  จนถึงปัจจุบัน
พระญาณสมโพธิ   “ปัจจุบันได้เลื่อนตำแหน่งเป็นพระเทพวรสิทธาจารย์”  เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร  เจ้าคณะอำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่  ต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอ  จังหวัดเชียงใหม่  และได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ในปี  ๒๕๔๗  และเป็นรองเจ้าคณะภาค 7 ในปัจจุบัน ได้พิจารณาสถานที่วัดร้างในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่    ที่มีเนื้อที่กว้างพอประมาณหลายแห่ง  ดังนี้

          วัดเจ็ดลิน  (ร้าง)  ถนนพระปกเกล้า  ตำบลพระสิงห์   อำเภอเมือง  จังหวัด เชียงใหม่  (หลังตลาดประตูเชียงใหม่)  ซึ่งเป็นวัดร้างมีเนื้อที่  ๗-๐-๙๖  ไร่  เพียงพอที่จะสร้างสำนักงานได้  จึงทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ฉบับที่  ๑  ลงวันที่  ๒๒  กันยายน  พ.ศ  ๒๕๔๓  เพื่อเช่าพื้นที่ตามระเบียบของกรรมการศาสนา  แต่มีปัญหาพื้นที่มีผู้บุกรุกอยู่จำนวนมาก  จึงได้ทำหนังขอยกเลิกไป


         วัดโลกโมฬี  (ร้าง)   พระญาณสมโพธิ  (พระราชสิทธาจารย์)   ได้ทำหนังสือลงวันที่  ๒๖  มกราคม  พ.ศ  ๒๕๔๔  เพื่อขอเช่าวัดโลกโมฬี  ตั้งอยู่ถนนมณีนพรัตน์  ตำบลศรีภูมิ  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็นวัดร้างเช่นกัน  มีเนื้อที่  ๒-๓-๐๙  ไร่  แทนวัดเจ็ดลินที่ยกเลิกไป  ขณะที่กำลังรอคำตอบจากกรรมการศาสนานั้น  ก็ทราบว่ามีปัญหาคล้ายกัน  ทั้งยังมีผู้ยื่นคำร้องขอเช่าที่ดินวัดร้างเพื่อทำประโยชน์ทางธุรกิจ  สวนสาธารณะและอื่น ๆ  ดังนั้นจึงได้มีหนังสือลงวันที่  ๕ มีนาคม  พ.ศ  ๒๕๔๔  ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์แห่งชาติที่  ๖  เชียงใหม่  เพื่อขออนุญาติให้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีปี๋ใหม่เมืองประจำปี   ๒๕๔๔  มีกำหนด  ๔  วัน  คือ  วันที่  ๑๒-๑๕  เมษายน  พ.ศ  ๒๕๔๔  และได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการได้
พระญาณสมโพธิจึงได้สั่งการให้มีการปรับพื้นที่ซึ่งรกร้างมานาน  และกำหนดกิจกรรมงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง  โดยได้รับความร่วมมือจาก  นายบุญฤทธิ์  ตุลาพันธ์พงศ์  (สื่อมวลชน)  ได้ประชาสัมพันธ์ข่าวเผยแพร่เป็นระยะ ๆ จนเกิดกระแสจากพุทธศาสนิกชน  พระมหาเถระผู้ใหญ่  เช่น  สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ  วัดปากน้ำภาษีเจริญ  สมเด็จพระพุฒาจารย์  เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก  วัดสระเกศ  ได้เดินทางมาตรวจสถานที่เห็นว่าเหมาะสมที่จะยกให้เป็นวัดที่มีพระสงฆ์จำพรรษาตลอดไป  มหาเถระทั้งสองมีเมตตาที่จะให้การสนับสนุนในเรื่องนี้อย่างเต็มที่

         ต่อมาพระญาณสมโพธิ  (พระราชสิทธาจารย์)  มอบหมายให้นายบุญธรรม  ยศบุตร  เลขานุการมูลนิธิพระบรมธาติดอยสุเทพ  ทำหนังสือเรียนเชิญ  ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม  วัฒนชัย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ในขณะนั้น  (ปัจจุบันได้โปรดเกล้าฯ ดำรงตำแหน่งองคมมนตรี)  มาเป็นประธานเปิดงานในวันที่  ๑๒  เมษายน  พ.ศ  ๒๕๔๔  โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน  ๗๐๕  รูป  ซึ่งเท่าอายุเมืองเชียงใหม่ในขณะนั้น  มาเจริญพระพุทธมนต์  ฉันภัตตาหารเพล  พร้อมกันนั้นพระสงฆ์ทั้งจังหวัดเชียงใหม่ ได้กระทำปทักษิณรอบพระเจดีย์รวม  ๓  รอบ  เป็นภาพที่น่าประทับใจมาก


         ต่อมา  พระราชพุทธิญาณ  เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่  ได้ทำหนังสือลงวันที่  ๑๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๔๔  เพื่อขอยับยั้งการพิจารณาเช่าที่วัดร้างของกรรมการศาสนา  และขอให้ยกวัดโลกโมฬี  (ร้าง)  เป็นวัดที่มีพระสงฆ์อยู่จำพรรษาตลอดไปแทน   ซึ่งก็ได้รับอนุมัติจากกรรมการศาสนา  ตามประกาศวันที่  ๙  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔   พร้อมหนังสือแต่งตั้งให้ พระญาณสมโพธิ  เป็นรักษาการเจ้าอาวาส  คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่  คณะกรรมการฟื้นฟูวัดโลกโมฬี  จึงได้จัดพิธีเฉลิมฉลองตราตั้งวัดโลกโมฬี  ในช่วงเช้า  พระญาณสมโพธฺ (พระราชสิทราจารย์)  ได้ประกอบพิธีหล่อพระพุทธรูป  พระพุทธสันติจิรบรมโลกนาถ ขนาดหน้าตักกว้าง  ๘๐  นิ้วขึ้น  เพื่อเป็นองค์ประธานประจำวิหารหลังใหม่   เนื่องจากตรงกับเทศกาลยี่เป็งจึงได้มอบหมายให้อาจารย์ยุพิน  เข็มมุกด์  ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรม   สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)  จัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติในเทศกาลยี่เป็งขึ้นเป็นตรั้งแรกของวัดโลกโมฬีประจำปี  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 

         กิจกรรมนี้ได้จัดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเพื่อสืบสานและส่งเสริมประเพณีการตั้งธรรมหลวง  ประกอบกับในช่วงนั้นมีภาพยนตร์เรื่องสุริโยทัย  กำลังโด่งดังมาก  ภาพยนตร์เรื่องนี้มีเนื้อเรื่องกล่าวถึงวัดโลกโมฬีและพระมหาเทวีจิระประภา  ทางคณะกรรมการฟื้นฟูวัดจึงได้นำมาฉายให้ประชาชนได้ชม  ปรากฏว่าประชาชนนับหมื่นให้ความสนใจ

 

 
7
 
9