1
t
3
 
 
1
 
 
1234567
 
 

 

          ยุคที่  ๓  ๖๐  ปี  ต่อมาหลังจากที่เมืองเชียงใหม่ตกอยู่ภายใต้การปกครองของพม่าหลักฐานพงศาวดารโยนกและตามรอยโครงมังทรารบเชียงใหม่  ในปีพุทธศักราช  ๒๑๔๙  กษัตริย์ที่ครองเชียงใหม่ชื่อ  มังนราช่อ  (สาวัตถีนรถามังคะยอ)ซึ่งเป็นราชบุตรของพระเจ้าบุเรงนอง  (ครองราชย์  พ.ศ ๒๑๒๒-๒๑๕๐)  ได้มีเมตตาธรรมให้พระมหาสมเด็จวัดโลกโมฬี  ไว้กับวัดวิสุทธาราม  ให้คนบ้านแปะและพวกยางบนดอยเป็นข้าวัดดูแลห้ามฝ่ายบ้านเมืองนำไปใช้แม้จะมีศึกสงคราม (วัดบ้านแปะ  อำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบัน)


          ปีพุทธศักราช  ๒๑๘๒  หลักฐานตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่  บันทึกไว้ว่า  พระเจ้าสุทโธธรรมราชา   ได้มีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาและได้อาราธนาพระสวามี  ถวายทานในพระบาทสมเด็จพระสังฆราชโมฬีเจ้า  วัดทุกวัดเป็นราชฐาน  ทำบุญเดือนยี่เป็ง  บูชาพระพุทธรูป  พระธาตุเจ้าและพระภิกษุ  สามเณร  ตามพระราชประเพณีแห่งเมืองเชียงใหม่

 

 
7
 
9