1
t
3
 
 
1
 
 
1234567
 
 

 

          

          ยุคที่  ๒   ๑๖๐  ปีต่อมา  หนังสือตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่หน้า  ๘๗-๘๘  บันทึกไว้ว่า  ปีพุทธศักราช   ๒๐๗๐   ในสมัยของพระเมืองเกศเกล้า  กษัตริย์ราชวงศ์มังรายลำดับที่  ๑๒  (พระเมืองเกศเกล้าเมืองครั้งที่   ๑  ปี  พ.ศ  ๒๐๖๘-๒๐๘๑  )  หลักฐานบันทึกไว้ว่า  “พญาเกศได้ถวายบ้านหัวเวียงให้เป็นอารามวัดโลกโมฬี ) ปีพุทธศักราช  ๒๐๗๑  พญาเกศ  เมื่อได้บูรณะฟื้นฟูวัดโลกโมฬีและได้ทำบุญฉลองถวายให้เป็นอารามวัดโลกโมฬีแล้ว   ก็ได้ทรงสร้างพระเจดีย์  ขนาดองค์ใหญ่ (มหาเจดีย์) ขึ้น  พร้อมกันนั้นก็ได้สร้าง  พระวิหาร  เพื่อใช้ประกอบพิธีบำเพ็ญศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน  พระเมืองเกศเกล้า  หรือพญาเกศ  ครองราชย์ครั้งที่ ๒  เป็นลำดับที่  ๑๔  พ.ศ  ๒๐๘๖-๒๐๘๘  พญาเกศฯ  ทรงออกผนวชมีพระสิริมังคลาจารย์เป็นพระอุปัชฌาจารย์  พระองค์ยังได้โปรดเกล้าแต่งตั้ง  พระมหาสรภังค์เถระเป็นพระมหาสังฆราชนครพิงค์เชียงใหม่พญาเกศเสด็จสวรรคตถูกขุนนางลอบปลงพระชนม์ในปีพุทธศักราช  ๒๐๘๘ 

         หลังจากสวรรคตแล้ว  ข้าราชการขุนนาง  ได้ทำพิธีปลงศพที่วัดแสนพอก  กำแพงเมืองชั้นในหลังจากได้ถวายพระเพลิงแล้วก็ได้นำพระอัฐิของพระองค์มาบรรจุไว้  ณ  วัดโลกโมฬี  เอากระดูกไปบรรจุไว้ยังวัดโลกโมฬี  ฝ่ายแจ่งหนเหนือทางนอกนั้น”
ปีพุทธศักราช  ๒๐๘๘  หลังจากที่พญาเกศ  ได้สวรรคตแล้ว  พระนางจิระประภา  ราชธิดาของพญาเกศ  ก็ขึ้นครองราชย์ต่อจากพระบิดาเป็นกษัตริย์  ในราชวงศ์มังรายลำดับที่   ๑๕ 

         ประวัติศาสตร์ได้บันทึกไว้ว่า  ครั้งนั้นเมืองเชียงใหม่มีเหตุการณ์ไม่สงบ  เนื่องจากขุนนางทั้งหลายไม่สามัคคีกัน  สมเด็จพระไชยราชาธิราช  กษัตริย์อยุธยาได้ยกทัพขึ้นมาหมายจะตีเมืองเชียงใหม่  พระนางจิระประภาทรงทราบว่า  กำลังทัพหลวงของพระไชยราชาธิราช  และเมืองเชียงใหม่ไม่พร้อมที่จะรับศึกได้  เมื่อกองทัพพระไชยราชาธิราช  ยกทัพมาถึงนอกเมือง  พระนางจึงได้แต่งเครื่องราชบรรณาการออกปถวายและทูลเชิญเสด็จพระไชยราชาธิราช  ได้นำเสด็จมาทำบุญที่กู่เฝ่า  พระเมืองเกศเกล้า  ที่วัดโลกโมฬี  สมเด็จพระไชยราชาธิราชได้พระราชทานพระราชทรัพย์ทำบุญไว้กับกู่พญาเกศเกล้าอีก  ๕,๐๐๐  เงิน  กับผ้าทรง  ๑  ผืน  นอกจากนั้นยังได้รับพระราชทานรางวัลให้กับเจ้านาย  ขุนนางที่รับเสด็จด้วย

 

 

 
7
 
9