1
t
3
 
 
1
 
 
1234567
 
 

 

           ยุคที่  ๑  ตำนานวัดพระธาตุดอยสุเทพ  บันทึกไว้ว่า  ปีพุทธศักราช   ๑๙๑๐  ในสมัยพญากือนาธรรมิกราช  กษัตริย์ในราชวงศ์มังราย ลำดับที่  ๖  เสวยราชสมบัติในเมืองเชียงใหม่  พระองค์ทรงเสื่อมในศรัทธาในพระพุทธศาสนา  ปรารภได้พระภิกษุผู้ทรงพระไตรปิฎกพระพุทธพจน์สามารถทำสังฆกรรมใหญ่น้อยได้ทุกประการมาไว้ในอาณาจักร  เมื่อได้ทรงทราบสุปฏิปันตาทิคุณแห่งพระอุทุมพรบุปผามหาสวามีเจ้า  ซึ่งอยู่ที่เมืองพัน  จึงให้ราชทูตไปอาราธนาพระมหาสวามีเจ้า  แต่พระสวามีเจ้ารับนิมนต์ไม่ได้  จึงให้ภิกษุลูกศิษย์  ๑๐  รูป  มีพระอานนท์เถรเป็นประธานมาสู่เมืองเชียงใหม่แทนท่านพญากือนา  ก็ให้พระเถระเจ้าทั้งหลายพำนักอยู่  ณ  วัดโลกโมฬี  กำแพงเวียงชั้นนอก  บ้านหัวเวียง
       จากหลักฐานที่ปรากฏนี้พอจะอนุมานได้ว่า  วัดโลกโมฬี  น่าจะสร้างขึ้นในสมัยพญากือนาประมาณปีพุทธศักราช  ๑๙๑๐  หรือก่อนหน้านั้น

 

 
7
 
9