1
3
 
 
 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและสวัสดิการสามเณรจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาภาษาบาลีเพื่อดำรงพุทธศาสน์ ของคณะสงฆ์ภาค ๗

ศูนย์สงเสริมคุณธรรม เพื่อความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

มูลนิธิเพื่อนสล่าล้านนา (พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาสล่าล้านนา)

 
     
7
 
9